Søk Inkluderingsfondet

Fondets formål er å gi barn og ungdom som er medlemmer av Tromsø storm Ungdom, mulighet til å delta på aktiviteter med laget sitt som en ellers ikke ville kunne deltatt på, grunnet private økonomiske forhold. Eksempler kan være turneringer, treningssamlinger, sosiale tilstelninger med laget eller årlig trenings- og medlemsavgift. Midler kan dekke utgifter i sin helhet eller delvis. 

Hvem kan søke?  Midlene kan gå til Barn og ungdommer som er medlemmer av Tromsø Storm Ungdom inntil fylte 18 år. Trenere, lagledere, foresatte av spillere eller andre tillitspersoner i TSU kan søke på vegne av barnet. 

Hvem behandler søknad? Det er opprettet et egen fondsutvalg på 2 personer. 1 er representert i Styret Søknader er høyst konfidensielle, og så langt som mulig anonymisert også ovenfor øvrig Styre – som kun har et økonomisk og regnskapsmessig ansvar. 

Hvordan søke? Send en e-post til inkluderingsfondet@stormungdom.no med en kort redegjørelse: 

  • Hvem som søker 
  • Hva dere søker støtte til, samt beløp. 

Søknader blir behandlet fortløpende, med svarfrist normalt innenfor 1 måned.