Kontrollutvalg

Kontrollutvalg i Tromsø Storm Ungdom er valgt av Årsmøtet.

Kontrollutvalget skal:

  1. Påse at organisasjonsleddets virksomhet drives i samsvar med organisasjonsleddets og overordnet organisasjonsledds regelverk og vedtak,
  2. ha et særlig fokus på at organisasjonsleddet har en forsvarlig forvaltning og økonomistyring, at dets midler benyttes i samsvar med lover, vedtak, bevilgninger og økonomiske rammer,
  3. forelegges alle forslag til vedtak, som skal behandles på årsmøte/ting, og avgi en uttalelse til de sakene som ligger innenfor sitt arbeidsområde.
  4. føre protokoll over sine møter, og avgi en beretning til årsmøte/ting og kontrollere organisasjonsleddets regnskap, med mindre organisasjonsleddet har engasjert revisor. I så fall skal utvalget minst ha et årlig møte med revisor, og kan ved behov engasjere revisor for å utføre de revisjonsoppgavene utvalget finner nødvendig.

Kontrollutvalget skal ha tilgang til alle opplysninger, redegjørelser og dokumenter som utvalget anser nødvendig for å utføre sine oppgaver.

NavnRolle
Linda Tofteng EliassenLeder
Håvard GulldahlMedlem
Anett Kristin LarsenMedlem