Kontrollutvalg

Kontrollutvalg i Tromsø Storm Ungdom er valgt av Årsmøtet.

Bestemmelsene om kontrollutvalg (tidligere benevnt kontrollkomité) er flyttet til § 2-12, og noe endret. Alle organisasjonsledd skal velge et kontrollutvalg med minst to medlemmer og minst ett varamedlem.

Kontrollutvalget skal:

  1. Påse at organisasjonsleddets virksomhet drives i samsvar med organisasjonsleddets og overordnet organisasjonsledds regelverk og vedtak,
  2. ha et særlig fokus på at organisasjonsleddet har en forsvarlig forvaltning og økonomistyring, at dets midler benyttes i samsvar med lover, vedtak, bevilgninger og økonomiske rammer,
  3. forelegges alle forslag til vedtak, som skal behandles på årsmøte/ting, og avgi en uttalelse til de sakene som ligger innenfor sitt arbeidsområde.
  4. føre protokoll over sine møter, og avgi en beretning til årsmøte/ting og kontrollere organisasjonsleddets regnskap, med mindre organisasjonsleddet har engasjert revisor. I så fall skal utvalget minst ha et årlig møte med revisor, og kan ved behov engasjere revisor for å utføre de revisjonsoppgavene utvalget finner nødvendig.

Kontrollutvalget skal ha tilgang til alle opplysninger, redegjørelser og dokumenter som utvalget anser nødvendig for å utføre sine oppgaver.

Organisasjonsledd kan på eget årsmøte/ting vedta instruks for kontrollutvalget, gi utvalget ytterligere oppgaver, og presisere dets oppgaver, forutsatt at dette ikke reduserer utvalgets ansvar og rettigheter etter denne bestemmelsen, eller på annen måte er uforenlig med utvalgets oppgaver.

Idrettsstyret vil utarbeide en veileder til bruk for kontrollutvalgene i deres arbeid.

NavnRolle
Helene Wang MortensenLeder
Hallgeir HemmingsenMedlem
Maria Nøtnes PederseVaramedlem